Umusepela Chile Ft Lachofe- Wimpingula lyrics

0
2299

 

Umusepela chile (WIMPINGULA LYRICS)

(Intro )

Private label Death Raw.

Bwafya (x 10)

(Wimpingula boi)

Umusepela Chile

Wimpingula No .

Lachofe on the CHORUS.

(Chorus)

Wimpingula boi

(Finshi fimbi)

Wimpingula No

Wimpingula boi
(pingula)

Wimpingula No
(Wimpingula)

Pantu pano chalo bonse tuli mbifi eh
(Tuli mbifi)

Pano Chalo tuli mbifi

Wimpingula boi .

(Verse one.)

Walaba bonse abantu obo walowa but ujudger ubupulumushi bwa bambi

Nimailo ubu hule iwe balekusawa. Nga wapingula shani uyu munshibi

Niwe ukanya ukupepa elo nokunwa, But utamba ama porn cila day ilingi

Ati ni choir usalika muchine but alamba aba lelaba kuntambi

Ificita ababiyo mutila ba cimwa ngefyenu mulelaba shani bane

Ukuliko amalilo mulwila ifyuma Mulenkanya aba kashana lelo imwe

Mumonamo akaso mumpiya shandi ine ,ngeshenu mulesha ukupelaika

Mufulisha amesho nemipamba Ukutaboula bonse abalemona oko mbalikila

Muli fyonse icitemwiko ecabula pantu nga cabamo teti mulande ifyo

Apali ponse ngatwaesha ukupalula cibe cipango tuleimona one in four

apo na Mosen ali muntu alelulaba, Jona na peter na lot nabambi abo

apali ponse mu bwato bwakwa noah, baimona nakalimo naba nina nabo

(Wimpingula )

Taupanga isambi mpanga

nshipanga isambi upanga

nalomba ndang’a abatuntulu

banga aba shayapo impanga

Nefilengo ifilenga

ati wambe ukutamba

iwe ifindtu mbomba

because ndemba

iwe nabembamba

AH
yESU Atila muleililila

necifundo nalanda uku yumwila.

(Chorus )

Wimpingula boi

(pingula)

Wimpingula No
(Wimpingula)

Pantu pano chalo bonse tuli mbifi eh

Tuli mbifi

Pano Chalo tuli mbifi
Tuli mbifi

(Private label death raw music logo)

(Verse two)

ah

Ndombeleko akashita

Kuba fita na bonse abakashika

shimpeniko ubwasuko ifi njupusha

cikaba shani kuli bonse baleitakisha

Ndaba bengi obombona baipakisha

mumasambi mucalo ngatwaipukisha

Tukasanga ukutila bengi baikatisha

Ala kulubembu takwaba ushalikisha

Kuma funde ikumi lesa abika

Nabayakonka pa bantu tabaishibika

Nga tupende ni Yesu imfumu yeka

Ala emulungami eke umfwika

Mukati kabantu ifi fula fingi

fisuma nefibi but tafilingana

Ifimona ninkuntu na lesa umwine

Ifi cita umuntu ala emulinganya

banbi.

Mwaikalila ukpingula bonse abanenu obo mwamona babifya

Elo mulasongela nokupenda ifipimo fye sambi ifyo bapanga

muletumfya

Ala mulapontela bonse bacakolwa nokula bamba mutila ati besambi

Elo amuti kumpela time yesu akesa ati bekesa pya umulilo kwi kumbi

kumo necamba apali fwaka,insunko, na jenke nafimbi ifya fyushi

elo na ulya ilamba uociba fibaka ala nekofi ngamwamutanine amenshi

Aba sunga imishishi mulakondema imibele shesu mutila ati shafinama

Mumonamo ubutubushi, elo nenkalamu, insofi, nembwili, ala cilumuku twakumana

Chorus

Wimpingula boi

Wimpingula No

Wimpingula boi
(pingula)

Wimpingula No
(Wimpingula)

Pantu pano chalo bonse tuli mbifi eh
Tuli mbifi

Pano Chalo tuli mbifi

 X 2

ONEYAMALANDATIISAMBINIWEBONALESA.

BWAFYA BWAFYA BWAFYA.

Umusepela Chile M square

Finshi Fimbi?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here