LYRICS: Chef 187- Pre Season (freestyle)

7606

Artist : Chef 187
Track : Pre Season (freestyle)
Lyrics : Doty Seven

(INTRO)

mhmhmh
It’s the pre season
Kopala Chef we all over
Yeah

(Verse)
Mpeni umuchinshi
Mwalalengesha nsokolole booking fee
Am local
But still ninebo missing key

Game yalefwaikwa
Tell me
Mishi nshi
Nshaochapo?
Weekend ni kalabu mba
More especially if they ‘re showing me some love
Mba
Nechipale
Hope lyonse mwakulalumba
But If you hating on the brother
Mwakulabunda
Ama shots bala nshema
Mbika fyonse mumaboko yaba shi Emma
Teti ukwanishe weka munyina
kanshi eba
Abachililepo
level nebo bena Lamar
Bena K-dot
Iwe twala uko indoti
Meanwhile score line
ileti Ten knot
Endorse me
Myakanye iyi note
Sousande weight
Bakanengoki
Yes (yes)
Ukwate amano
Not inkuku
Why walabela plain
Ngo bwankutu?
Eee
(Ngo bwankutu)
Bantemwa ni nimpya ndebalombaisha
Shanshi? (ukese mailo)
Oke nomba isa
Ninebo veteran a rapa kwati ing’omba ipya
Rival alipwa
Mafungau eyo akombaisha
Ku naba humble
Depending on the mood
Ndi
Bragging
mmmm
Ati ema type of dude
Ndi
Kwali time they were telling me
I wouldn’t be
Eishi
This time awe lulumbi
Naya
Mpepeka impiya
Nshipepeka nkeche
See life is a gamble
Mulekefye mbeche
My soul
Bika umweo pa stigeni
No colleagues
Am solo kwati ba Steven
Mwalanga umwaiche omo ekaya toba
Apa Catching up maybe limbi aye soma
Yalya amalango yaleponena pa yakoma
Mune nga fya kanga
Eba Akon uleya koma ai
Mu war secret
Never fight fair
Lala
Nkubushe na nightmare
Natemwikwa ku ma yo
Nga mani I care
KB nga ali nsaina I was right there
(like I was right there nombona zoona
Like I was
I was just there
ai right there
Nombona zoona
Eee atishani bakamba
blinded by alpha)
Yeah
Ndi nensala
Akawele nabalya njikwite
Lesa ansansamika palya njipipe
You
Full of yourself but ulelila insala
Nde sombola ama benefits ye libe
Mpala ah
Whole worthy
Apa ulemona impondo
Mukwisuka isuka mwakolomona inkondo
Pay attention apa ndeya for the juggler
(too) Too many shots apa Naya for the regular
Nshaumfwapo diss iyaba response worthy So mba tongue tide

lyonse Nefiponshi heavy

Am in the booth nensoka Kulupako

Motivation yaku rapa mpoka Kulupato

(like am really a fly nigga Abashala balyafye ama chicken wings Mwaishiba ilya iyaso)