Chef 187- “Fyakuloleshafye SMH” (Lyrics)

0
6600

[Intro]
Dre On The Beat
Hey, hey
Bon Appetit
Hey, hey
(laugh)

[Verse 1]
Four O’clock phone, ba nkashi yandi pa lamya
Aba nabo, awe nomba elo lyanya
“Hello ati shani bana Khili tamulele, phone call this time I hope Khili talwele”
Shileumfwakofye ati, “brother kuno nafwa na apa ndelanda nobe njikomene mu bafwa. Ita aba kapokola alanjipaya kuno uyu, ifibaka mulinebo nempolomena kumolu.”
Njebele, “sister say no more apa ndi munshila”
Efyo napeta ama sleeve, itoloshi nokusunshila
“ebeni shi Khili tachawame nga nafika uko”
Sister nankwe ebele, “please fi fika uko”
Mu short time nalifika mu ka bondi
One man military, no nefyama gundi
“Knock-knock…”
“who’s there?”
“Allo, isulako”
Ninjisa ukubwesha sister back ku mako
Fwebo takwaba ati iyo ninebo mulamu
IMBAMA fye imo ayamba, “mbwekesheni nsalamu… mbwekesheni nsalamu na shonse esho mwalelyano”
Efyo naimya fye inkashi nokwamba ukubwelelamo (aaah!)

[Chorus]
Fimo fyakuloleshafye nokupukunya umutwe, pukunya umutwe
Nokupunya umutwe
Fimo kuleloleshafye nokupukunya umutwe
Pukunya umutwe
Nokupukunya umutwe
Fimo fyakuloleshakofye noku
Aaah!
Awe sure fye, sure fye
Hmm
Awe sure fye, sure fye
Aaah!
Awe sure fye, sure fye
Hmm
Awe sure fye

[Verse 2]
You see idle mind listolo lya satana
Apa nomba chamutwala ku ibotolo ya Savanna
Nga fya ma love apafye elo alubana
Mulandu wa bupuba bwama folo bamukana
Umufyashi pakufwa alemba suicide note
Aikona weo, euku ukushumfwa ine uku
Kule mwana wa nshiwa, chiwa banshila
Ngo upishemo sana na patali efyo nshila
Ndafeluka naima naikunta (ima)
Bakeluka naine nine Kunta (Kunta)
Kinte, insokoshi mu tinte
Eh, nama pocket mu finfye
Kwesu kuba cadre ngolefwaya bu boloko
Every other day kwa botoloto
Ukutunga na ma knife na ma foloko (ama foloko)
Ufwile waba injomba nolo toloko (toloko)

[Chorus]
Fimo fyakuloleshafye nokupukunya umutwe, pukunya umutwe
Nokupunya umutwe
Fimo kuleloleshafye nokupukunya umutwe
Pukunya umutwe
Nokupukunya umutwe
Fimo fyakuloleshakofye noku
Aaah!
Awe sure fye, sure fye
Hmm
Awe sure fye, sure fye
Aaah!
Awe sure fye, sure fye
Hmm
Awe sure fye

[Outro]
Ey,
Wechalo mbelela uluse
Umweo nshebele ulufye
Senda ama tip ubwele nobupe
Ey, ey
Huh
Baza,
Kanama,
Simi,
Spax
Hmm, na Muhammad,
Christopher Muntali
Big man shi Natasha
Chipondo Boarder to Boarder
Piti K
Hmm, Alinani Sikaoli
Huh, ey
Kaili kumyesu tabuchafye taba pundililepo iule, kabwalala, indoshi nolo namayo ufwaya ukuposa umwana

(Lyrics Complied by : Young ThoLeh Justice’s VerrioWn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here